Loading...

บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Software/Hardware Solution แบบครบวงจร โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ธุรกิจทางด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นตลอดจนให้บริการระบบคลาวด์

บริษัทเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั้งในส่วนของงานระบบคลาวด์ และ การให้บริการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจบันเทิง เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ความชำนาญ ตลอดจนถึงระบบที่มีความเสถียรภาพ และน่าเชื่อถือ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจและสามารถให้บริการได้ตรงความต้องการของลุกค้าอย่างแท้จริง

                                          

ธุรกิจทางด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิตอล

SMSThai.net บริการ Email & SMS Solution เพื่อช่วยด้านการประชาสัมพันธ์สินเค้าและบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและตรงความต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้ใช้บริการทางการการจัด Campaign หรือ Promotion การตลาดต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลตอบรับต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการสามารถรู้ทิศทางและการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 


ธุรกิจทางด้านอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย

LOXguard กลุ่มธุรกิจใหม่ ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและระบบคลาวด์ ในการบริหารจัดการ เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยที่มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบและพัฒนาสินค้าของตนเองขึ้นมาตลอดจนการได้เป็นตัวแทน Exclusive Distributor จากประเทศเกาหลี ในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภท Digital Door Lock, Hotel Lock, Home Automation & Security โดยปัจจุบันทางบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

                        


Fatal error: Call to undefined function fn_get_discussion() in /home/loxguard/public_html/var/cache/templates/design/themes/basic/templates/c12b5606b8463f2581e7dcb7ceb08da281ec3ff3.tygh.view.tpl.php on line 145